wczytywanie...
Zarezerwuj pobyt

NFZ - Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych


Dlaczego warto wybrać Uzdrowisko Wysowa S.A.?

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w Uzdrowisku Wysowa S.A. ma na celu poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, zwiększenie odporności, siły mięśniowej i sprawności fizycznej. Podczas leczenia zostaną wykorzystane m.in. fachowa wiedza naszych rehabilitantów oraz walory klimatyczne miejscowości uzdrowiskowej, porównywanej niegdyś do włoskiego Merano. Klimat w Wysowej – Zdroju jest klimatem górskim, bodźcowym, silnie oddziałującym na organizm. Jego cenną cechą jest powietrze ubogie w alergeny i bakterie.


Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Dla kogo?

Świadczenia  przeznaczone są dla pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych i ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz opieki lekarza i całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Ile trwa rehabilitacja?

Rehabilitacja trwa od 3 do 6 tygodni.

Kto wystawia skierowanie?

Skierowanie  mogą wystawić lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych:

 • urazowo – ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych skierowanie może zostać wystawione przez lekarzy specjalistów z  poradni:  

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Wymagane dokumenty niezbędne do przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej:

 1. Pacjent, który ma skierowanie z poradni specjalistycznej i nie jest zakwalifikowany jako pacjent pooperacyjny, poszpitalny lub uprawniony do świadczeń poza kolejnością oraz nie posiada skierowania w trybie pilnym (cito) przesyła:
  • e-skierowanie lub skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji (kod komórki 4300) 
  • ankietę kwalifikacyjną, którą wypełnia Pacjent - Ankieta do pobrania
  • klauzulę informacyjną (zgoda na wpis do kolejki oczekujących oraz na przetwarzanie danych osobowych)  - druk do pobrania

Na 3 miesiące przed planowanym przyjazdem pacjenta, pracownik uzdrowiska będzie kontaktować się z pacjentem w celu dostarczenia aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia będącego podstawą skierowania i schorzeń współistniejących.

2. Pacjenci pooperacyjni, poszpitalni (do 6 m-cy), uprawnieni do świadczeń poza kolejnością albo posiadający skierowanie w trybie pilnym (CITO) przysyłają dokumenty:

 • e-skierowanie lub skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji (kod komórki 4300) 
 • Aktualna dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia będącego podstawą skierowania i schorzeń współistniejących - kserokopia lub czytelne skany np:
  • karty informacyjnej z pobytów szpitalnych / pobyt do 6 miesięcy wstecz /
  • opisy zdjęć RTG, TK, rezonansu magnetycznego / wykonane  do 6 miesięcy wstecz /
  • wyniki badań
  • jeżeli pacjent posiada legitymację uprawniającą do świadczeń poza kolejnością jej kserokopię lub czytelny skan:
   • legitymację ZHDK (Zasłużony Honorowy Dawca Krwi),
   • osoby poszkodowanej poza granicami państwa (weterana poszkodowanego),
   • inwalidy wojennego i wojskowego,
   • kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych.
   • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • klauzulę informacyjną (zgoda na wpis do kolejki oczekujących oraz na przetwarzanie danych osobowych)  - druk do pobrania
 • ankietę kwalifikacyjną, którą wypełnia Pacjent. Ankieta do pobrania.

3. Niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja, po zarejestrowaniu odsyłana jest do pacjenta z uzasadnieniem przyczyn jej nieprzyjęcia.
4. Dokumenty można składać:

 • osobiście w: Ośrodku Uzdrowiskowym "Biawena”, 38-316 Wysowa-Zdrój 107,
 • przesłać listownie na adres Ośrodka wskazany powyżej
 • wysłać drogą e-mail skany dokumentów na adres: stacjonarna@uzdrowisko-wysowa.pl

Jak powiadamiamy Pacjenta o terminie i zmianach w planowanym leczeniu ?

Zakwalifikowani do oddziału Pacjenci na leczenie przyjmowani są według kolei oczekujących:

 1. W celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się  TYLKO  na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy! (art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
 2. Decyzję o przyjęciu na oddział podejmuje  Zespół ds. oceny przyjęć pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia w Biawenie Ośrodku Uzdrowiskowym w Wysowej – Zdroju. Wstępna kwalifikacja na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej nie jest równoznaczna z przyjęciem do oddziału rehabilitacji stacjonarnej. Zawsze ostateczną decyzję co do przyjęcia na oddział podejmuje lekarz w trakcie badania wstępnego na miejscu w Ośrodku.

O terminie leczenia Pacjenta powiadamia "Biawena" Ośrodek Uzdrowiskowy:

 1. Pacjentów po zabiegu operacyjnym:  drogą telefoniczną, potwierdzoną wiadomością e – sms lub pisemnie w miarę posiadanych miejsc najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem leczenia
 2. Pacjentów z kolejki stabilnej: drogą telefoniczną, potwierdzoną wiadomością e - sms  lub pisemnie  - najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem leczenia
 3. W przypadku braku wskazań do leczenia stacjonarnego lub posiadania przeciwwskazań dokumenty z odmową zostaną odesłane na adres podany do korespondencji.

Zmiana terminu realizacji leczenia stacjonarnego:

 1. W przypadku istotnych wypadków losowych dokonuje się przesunięcia terminu przyjęcia na najbliższy termin umożliwiający realizację świadczenia.
 2. Za istotne przypadki losowe uznaje się udokumentowane -  niezależne od pacjenta, bezpośrednio go dotyczące zdarzenia zewnętrzne, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają stawienie się na leczenie we wskazanym terminie. W szczególności są to:
  • śmierć najbliższej osoby,
  • stan nagły - tj. stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia,
  • inne ostre schorzenie, które z powodów zdrowotnych, epidemiologicznych, lub innych medycznych mogłoby spowodować zagrożenie zdrowia innych pacjentów.
  • w przypadku zaistnienia stanu nagłego i po zakończeniu leczenia, pacjent przesyła zaświadczenie o stanie zdrowia z adnotacją odpowiedniego specjalisty o zdolności do kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego. W razie konieczności przesuwa się termin przyjęcia do czasu zaistnienia możliwości udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych.
  • w przypadku zaistnienia ostrego schorzenia / udokumentowanego/ dokonuje się przesunięcia terminu przyjęcia na najbliższy termin umożliwiający realizację świadczenia.

Skreślenie z listy oczekujących:

 1. W Oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej dokonuje się skreślenia z listy oczekujących w przypadku:
  • powiadomienia przez Pacjenta wpisanego na listę oczekujących o rezygnacji,
  • zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez Świadczeniodawcę,
  • nie zgłoszenia się Pacjenta do Oddziału w terminie bez podania uzasadnionej przyczyny,
  • w przypadku braku akceptowanego przez Zespół ds. oceny przyjęć pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia w Biawenie Ośrodku Uzdrowiskowym w Wysowej - Zdroju uzasadnienia do przesunięcia terminu leczenia.

Informacje dodatkowe:

 1. W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej "Biawena" Ośrodek Uzdrowiskowy w Wysowej - Zdroju zapewnia zakwaterowanie w pokojach trzy - czteroosobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi.
 2. W przypadku  zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp.  - należy niezwłocznie ten fakt zgłosić - na podany wyżej adres.
 3. Wzór skierowania -> Kliknij


Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel:
+ 48 882 070 104
w godz. 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku
lub drogą e-mail: stacjonarna@uzdrowisko-wysowa.pl


Regulamin do pobrania

Newsletter

wczytywanie...Przetwarzanie danych ...

| więcej informacji
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna, 38-316 Wysowa-Zdrój 149. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz tutaj:
Polityka prywatności

Śledź nas na