fb  yt yt

koronawirus

white

ue logo

 

"Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wysowej-Zdroju"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach DDOM

 

Informujemy, iż zgodnie z założeniami wniosku realizacja projektu "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wysowej-Zdroju" z dniem 30.06.2018 r. dobiegnie końca w związku z czym, zakończy się możliwość finansowania ze środków projektu, pobytu podopiecznych w "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wysowej-Zdroju".

Pomimo zakończenia realizacji Projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i co najmniej do 30.06.2021 r., w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości chętnych osób z jednego okręgu).

Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła, w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.07.2018 r usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

W okresie trwałości tj. od dnia 01.07.2018 do 30.06.2021 zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu. Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku dla Uzdrowisko Wysowa S.A. za świadczenie tej usługi. Dzienny koszt pobytu podopiecznego to kwota 154,50zł.

Regulamin rekrutacji do DDOM-u dostepny poniżej.

 

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia DDOM
prosimy o kontakt:

nr tel.: +48 18 353-24-87

kom.:+48 882 070 104

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

logo UE

Regulamin rekrutacji do DDOM

1. Program wsparcia w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej przeznaczony jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.
 2. Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej ma służyć poprawie stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganiu wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowaniu pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki.
3. Projekt zakłada korzystanie ze wsparcia przez osoby niepełnosprawne ruchowo.
4. Do projektu zostaną zrekrutowanie osoby, które na dzień zgłoszenia chęci udziału w projekcie spełniające łącznie następujące kryteria formalne:
 1) są mieszkańcami powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego, w szczególności w wieku powyżej 65 roku życia.
 2) złożyły pisemną deklaracje o dobrowolnym udziale w projekcie DDOM (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
3). są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie kserokopii wypisu ze szpitala )
4) posiadają skierowane do DDOM wystawione przez lekarza POZ lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu)
5). ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza POZ lub  pielęgniarki POZ w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu, wg. skali Barthel: 40-65 punktów stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu),
6) nie korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).
 5) mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). (weryfikacja na podstawie oświadczenie stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu i systemu e-WUŚ).
5. Zgłoszenie udziału w projekcie można dokonać:
a).  telefoniczne pod nr tel. 606-878-276,
b). osobiście lub przez osoby trzecie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c). osobiście lub przez osoby trzecie w Ośrodku Uzdrowiskowy Beskid, 38-316 Wysowa-Zdrój 98. lub w  NZOZ Medyk, 33-342 Barcice Górne 422
Rejestracja odbywa się wg kolejności przyjętych skierowań: liczy się dzień oraz godzina wpływu do Ośrodka Uzdrowiskowego Beskid lub do NZZOZ Medyk
6. Rekrutację przeprowadzać będzie Komisja rekrutacyjna w składzie: Przedstawiciel Beneficjenta, Przedstawiciel Partnera i  Pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego .
7. Utworzone  zostaną 2 listy tj. jedna z wykazem osób po 65 roku życia, druga z osobami do 65 roku życia, celem spełnienia wymogu, iż pacjenci w wieku powyżej 65 roku życia stanowić będą co najmniej ¾ łącznej liczby pacjentów w DDOM. Kryteria: zgodnie z kolejnością przyjętych skierowań. Przy ustalaniu bieżącej grupy uczestników mając na uwadze bezpieczeństwo, czas i komfort jazdy uczestników DDOM  z pośród osób znajdujących się na liście oczekujących zostanie utworzona grupa uwzględniająca miejsce zamieszkania w taki sposób aby osoby biorące udział w programie zamieszkiwały w możliwe zwartym obszarze.
8. Zostanie utworzona również lista rezerwowa potencjalnych uczestników wg kolejności przyjętych skierowań. Listy uczestników projektu na bieżąco będą uzupełniane z list rezerwowej (po weryfikacji warunków jakie musi spełniać uczestnik – punkt 4 niniejszego Regulaminu).
9. Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane e-mailowo lub telefonicznie w ciągu 7  dni roboczych po zakończeniu pracy Komisji rekrutacyjnej.
10. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem udziału w projekcie:
a). oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu,

b). oświadczenie rodziny o współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu jeżeli osoba będzie korzystała z transportu do/z DDOM, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu,
11. Niedostarczenie dokumentów z punktu 10 niniejszego Regulaminu  w wyznaczonym terminie będzie skutkować wykreśleniem Uczestnika/czki z Projektu. W zaistniałej sytuacji do projektu zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
12. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Dziennego Domu Opieki Medycznej, podlegają przetwarzaniu na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn.zm. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz przechowywaniu zgodnie z okresem archiwizacji dokumentacji medycznej.

 

 

zał nr 1 do regulaminu rekrutacji - deklaracja uczestnictwa

zał nr 2 do regulaminu rekrutacji - skierowanie

zał nr 3 do regulaminu rekrutacji - skala Barthel

zał nr 4 do regulaminu rekrutacji - Oświadczenie prawie korzystania ze świadczeń DDOM

zał nr 5 do regulaminu rekrutacji - Oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

zał nr 6 - oświadczenie dane osobowe

zał nr 7 - oświadczenie transport

tel: +48 18  353-24-83
kom.:+48 882 070 103 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rezerwacja

Chcesz zarezerwować turnus lub pokój, przejdź do informacji o rezerwacjach oraz formularza rezerwacyjnego.

Rezerwacja

Zobacz na mapie

Kontakt z nami

 sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl

 wyświetl kontakt

 38-316 Wysowa-Zdrój 149