logo UE

Regulamin rekrutacji do DDOM

1. Program wsparcia w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej przeznaczony jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.
 2. Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej ma służyć poprawie stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganiu wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowaniu pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki.
3. Projekt zakłada korzystanie ze wsparcia przez osoby niepełnosprawne ruchowo.
4. Do projektu zostaną zrekrutowanie osoby, które na dzień zgłoszenia chęci udziału w projekcie spełniające łącznie następujące kryteria formalne:
 1) są mieszkańcami powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego, w szczególności w wieku powyżej 65 roku życia.
 2) złożyły pisemną deklaracje o dobrowolnym udziale w projekcie DDOM (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
3). są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie kserokopii wypisu ze szpitala )
4) posiadają skierowane do DDOM wystawione przez lekarza POZ lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu)
5). ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza POZ lub  pielęgniarki POZ w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu, wg. skali Barthel: 40-65 punktów stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu),
6) nie korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu).
 5) mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). (weryfikacja na podstawie oświadczenie stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu i systemu e-WUŚ).
5. Zgłoszenie udziału w projekcie można dokonać:
a).  telefoniczne pod nr tel. 606-878-276,
b). osobiście lub przez osoby trzecie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
c). osobiście lub przez osoby trzecie w Ośrodku Uzdrowiskowy Beskid, 38-316 Wysowa-Zdrój 98. lub w  NZOZ Medyk, 33-342 Barcice Górne 422
Rejestracja odbywa się wg kolejności przyjętych skierowań: liczy się dzień oraz godzina wpływu do Ośrodka Uzdrowiskowego Beskid lub do NZZOZ Medyk
6. Rekrutację przeprowadzać będzie Komisja rekrutacyjna w składzie: Przedstawiciel Beneficjenta, Przedstawiciel Partnera i  Pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika zespołu terapeutycznego .
7. Utworzone  zostaną 2 listy tj. jedna z wykazem osób po 65 roku życia, druga z osobami do 65 roku życia, celem spełnienia wymogu, iż pacjenci w wieku powyżej 65 roku życia stanowić będą co najmniej ¾ łącznej liczby pacjentów w DDOM. Kryteria: zgodnie z kolejnością przyjętych skierowań. Przy ustalaniu bieżącej grupy uczestników mając na uwadze bezpieczeństwo, czas i komfort jazdy uczestników DDOM  z pośród osób znajdujących się na liście oczekujących zostanie utworzona grupa uwzględniająca miejsce zamieszkania w taki sposób aby osoby biorące udział w programie zamieszkiwały w możliwe zwartym obszarze.
8. Zostanie utworzona również lista rezerwowa potencjalnych uczestników wg kolejności przyjętych skierowań. Listy uczestników projektu na bieżąco będą uzupełniane z list rezerwowej (po weryfikacji warunków jakie musi spełniać uczestnik – punkt 4 niniejszego Regulaminu).
9. Osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane e-mailowo lub telefonicznie w ciągu 7  dni roboczych po zakończeniu pracy Komisji rekrutacyjnej.
10. Osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zobowiązane będą do dostarczenia najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem udziału w projekcie:
a). oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu,

b). oświadczenie rodziny o współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu jeżeli osoba będzie korzystała z transportu do/z DDOM, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Regulaminu,
11. Niedostarczenie dokumentów z punktu 10 niniejszego Regulaminu  w wyznaczonym terminie będzie skutkować wykreśleniem Uczestnika/czki z Projektu. W zaistniałej sytuacji do projektu zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
12. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Dziennego Domu Opieki Medycznej, podlegają przetwarzaniu na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późn.zm. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz przechowywaniu zgodnie z okresem archiwizacji dokumentacji medycznej.

 

 

zał nr 1 do regulaminu rekrutacji - deklaracja uczestnictwa

zał nr 2 do regulaminu rekrutacji - skierowanie

zał nr 3 do regulaminu rekrutacji - skala Barthel

zał nr 4 do regulaminu rekrutacji - Oświadczenie prawie korzystania ze świadczeń DDOM

zał nr 5 do regulaminu rekrutacji - Oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

zał nr 6 - oświadczenie dane osobowe

zał nr 7 - oświadczenie transport

O jakości oferty stanowi przede wszystkim nowoczesny sprzęt, na którym prowadzimy leczenie, a przede wszystkim kwalifikacje, fachowość i doświadczenie kadry lekarskiej, magistrów rehabilitacji, analityków medycznych czy personelu średniego.

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Rezerwacja

Chcesz zarezerwować turnus lub pokój, przejdź do informacji o rezerwacjach oraz formularza rezerwacyjnego.

Rezerwacja

Zobacz na mapie

Kontakt z nami

  sekretariat@uzdrowisko-wysowa.pl

  +48 18 353 22 20

  38-316 Wysowa-Zdrój 149